Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace z Operačního programu životní prostředí poskytují nízkopříjmovým žadatelům až 95 % uznatelných nákladů na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu (pelety i kusové dřevo).

Pokud nespadáte mezi nízkopříjmové, můžete žádat o podporu na výměnu zdroje v rámci programu Nová zelená úsporám, ovšem s nižší mírou podpory (cca 50 %).

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové žadatele jsou poskytovány prostřednictvím krajů. Je možné si pořídit kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Žadatel může získat až 95 % způsobilých výdajů. Do způsobilých výdajů spadají i náklady na otopnou soustavu, plynovou přípojku, spalinové cesty či projektovou dokumentaci. Způsobilé jsou výdaje vynaložené od 1. ledna 2021. 

Domácnosti s nižšími příjmy jsou definovány jako ty, jejichž souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč čistého výdělku (14 242 Kč měsíčně). Tato částka se násobí počtem členů v domácnosti. Příjmy dětí a studentů do 26 let se nesledují a jsou tedy považovány za nulové. Do sledovaných příjmů se řadí zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek. Domácnosti složené výhradně z důchodců (starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně) nebudou muset dokládat příjmy a budou považování automaticky za způsobilé příjemce.

Novinkou je, že budou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech. Více informací ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti naleznete na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí.

Domácnosti, které nesplní kritérium nízkopříjmovosti, mohou žádat o podporu na výměnu zdroje do programu Nová zelená úsporám. Zde již není rozhodující výše příjmu a žádat může každý vlastník dané nemovitosti, dle podmínek programu. Nově jsou zde také podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech. Administraci programu Nová zelená úsporám zajišťuje Státní fond životního prostředí. Je možné kombinovat výměnu zdroje s dalšími opatřeními v rámci jedné žádosti jako: zateplení, hospodaření s vodou, fotovoltaika, fototermika, apod. U komplexních projektů je podpora ještě vyšší. 

V rámci programu Nová zelená úsporám jsou podporovány i výměny lokálních topidel nebo elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická tepelná čerpadla). Dále jsou i zde podporovány výměny za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, ale i napojení na soustavu zásobování tepelnou energií (centrální zdroj tepla) nebo kombinovaná výroba tepla a elektřiny (u bytových domů).