Co když sousedův komín kouří

Pokud máte podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, cítíte se obtěžování kouřem, nebo myslíte, že soused používá nevhodná paliva, máte možnost se bránit.

Zákon o ochraně ovzduší a další legislativní předpisy ČR poskytují občanům možnosti, jak se bránit obtěžování kouřem způsobeným spalováním materiálů, ať se jedná o paliva v kotlích či topidlech (kamna, krby) či o spalování biomasy v otevřených ohništích, nebo nelegální spalování odpadů.

Ke kontrole a vymáhání příslušných ustanovení zákonů jsou oprávněny obce s rozšířenou působností. V případě podání stížností se tedy obracejte na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tento úřad je povinen přijímat podněty na porušování zákona o ochraně ovzduší a zkoumat, zda jsou dány důvody k zahájení přestupkového řízení či k uložení nápravného opatření. Bude-li v podnětu uvedena žádost o informování, zda bylo přestupkové řízení zahájeno, je tento orgán povinen do 30 dnů osobu, jež podnět zaslala, vyrozumět, zda bylo řízení zahájeno, či sdělit důvody, proč zahájeno nebylo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je v řízení povinen shromáždit takové důkazy, aby byl zjištěn stav věci. Takovými důkazy jsou zejména návrhy účastníků, předložené důkazy (video delší jak 30 min., fotodokumentace ad.), skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Tento úřad má také možnost zjistit objektivní stav provozování těchto zdrojů, a to i s využitím přímé kontroly kotle či topidla v obydlí. V případech, kdy je to účelné, může odebrat i vzorky popela pro prokázání případného spalování odpadu. Dále si může obecní úřad vyžádat doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu, udělovat sankce za porušení zákonných povinností či ukládat nápravná opatření ke zlepšení stávajícího stavu. 

Proti obtěžování imisemi (např. kouř, zápach apod.) se lze bránit i tzv. sousedskou žalobou. Pokud soud uzná, že se v daném případě skutečně jedná o omezování vlastnického práva (§ 1013 a § 1042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) imisemi a žalobě vyhoví, vysloví zákaz jednání, které omezuje žalobcova práva. Návrhem na zahájení občanského soudního řízení, směřujícím proti vlastníkovi, který se dopouští produkce imisí, se tak navrhovatel může úspěšně domáhat jen vydání rozsudku, jímž by žalovanému vlastníkovi byla uložena povinnost zdržet se přesně vymezeného obtěžování, nikoli však již povinnost něco aktivně konat. Jakým způsobem žalovaný např. kouř ze spalovacího zdroje omezí, tedy zůstává především na něm.

Více informací o řešení stížností je možné nalézt ve sdělení odboru ochrany ovzduší v kapitole 4.